top of page

Política de privacitat

 

Última actualització: 28/10/2020

 

INFORMACIÓ CORPORATIVA

 

De conformitat amb la legislació europea i espanyola i, en concret amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (en endavant, la “LSSI-CE”), li informem que el lloc web https://www.farmaciaortopediamprats.com (en endavant, el “Web”) és propietat de Farmacia Ortopedia MPrats (en endavant, l’ “Oficina de Farmàcia”), amb domicili social a Rabmla Poblenou 46 i N.I.F. E66741760

Per a la oficina de farmàcia, respectar la seva privacitat i complir amb la normativa de protecció de dades és un aspecte de vital importància.

El nostre desig és que en tot moment conegui per què utilitzem o volem utilitzar les seves dades i quins són els seus drets. Amb aquest objectiu, hem redactat la següent Política de Privacitat (en endavant, la “Política de Privacitat”) que regula el tractament de dades que es durà a terme quan qualsevol Usuari navegui pel nostre web.

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

En els termes de la normativa de protecció de dades aplicable i, especialment, del 'Reglament (UE) 2016/679, de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (des d'ara, el “RGPD”) i a la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de garantia dels drets digitals (en endavant, la “LOPDGDD”), el Responsable del Tractament és:

Responsable del Tractament: FARMACIA ORTOPEDIA M.PRATS

N.I.F.: E66741760

Adreça: Rambla Poblenou 46, 08005 Barcelona

Telèfon: 933091869

Correu electrònic: farmaciaortopediamprats@gmail.com

2. Quins principis aplicarem sobre la informació personal?

En el tractament de les seves dades de caràcter personal, aplicarem els següents principis, que s'ajusten a les exigències de l'RGPD:

  • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el seu consentiment pel tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics que l'informarem prèviament amb absoluta transparència.

  • Principi de minimització de dades: Només li sol·licitarem les dades estrictament necessàries en relació amb els fins pels quals els requerim.

  • Principi de limitació del termini de conservació: Les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari pels fins del tractament, en funció a la finalitat, i l'informarem del termini de conservació corresponent.

  • Principi d’integritat i confidencialitat: Les seves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi la confidencialitat. Ha de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l'accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

 

3. Quines són les categories de dades tractades i com s'ha procedit a la seva obtenció?

Les categories de dades personals que l'Oficina de Farmàcia tracta sobre els seus clients
són:

• Dades d'identificació personal.

Les dades anteriorment esmentats han estat obtingudes:

• Directament de l'interessat, a través d'un formulari de contacte disponible a la web.

• Directament de l'interessat, al facilitar-nos les dades d'identificació necessaris per dur a terme l'objecte de la relació contractual. Li correspon a l'interessat assegurar l'actualització de les dades facilitades en cas de modificació.

4. Per a què es tractaran les seves dades i per què?

 

L'Oficina de Farmàcia tractarà les dades personals de l'Usuari, de manera manual i / o automatitzada, per a les següents finalitats:

Resolució de consultes: Donar solució a les consultes d'informació, queixes o reclamacions plantejades a través del formulari de contacte habilitat per a això a la web. BASE JURÍDICA: Consentiment de l’interessat.

Execució d’un contracte d’encàrrecs online: Gestió dels encàrrecs en línia de productes amb o sense promoció realitzats a través del web, així com comunicar qualsevol confirmació, cancel·lació o incident en relació amb la comanda, i l'avís de la seva arribada a la nostra Oficina de Farmàcia perquè el Client passi a recollir el seu encàrrec. BASE JURÍDICA: Execució d’un contracte i consentiment de l’interessat

Enviament de comunicacions comercials i/o promocionals en format electrònic: Enviament de comunicacions comercials de les activitats, promocions, publicitat, notícies, novetats de la web, newsletter i altra informació sobre els productes i serveis de l'Oficina de Farmàcia a través de mitjans electrònics. BASE JURÍDICA: Consentiment de linteressat.

 

5. Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades proporcionades pels nostres clients es conservaran mentre es mantingui la relació entre les parts respectant en qualsevol cas els terminis mínims legals de conservació.

Les dades personals relatives a persones físiques vinculades a clients que la Farmàcia recopili mitjançant els diferents formularis de contacte i / o recollida d'informació es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat.

En qualsevol cas, la Farmàcia guardarà les seves dades personals durant el període de temps que sigui raonablement necessari per donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, realitzar millores, activar nous serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Finalitzat el període d'utilitat de les dades, aquestes seran eliminades dels sistemes de la Farmàcia.

6. Compartirem les seves dades amb tercers?

L'Oficina de farmàcia no compartirà les seves dades personals amb cap tercer aliè a la relació entre les parts que pretengui utilitzar-los en les seves accions de màrqueting directe, excepte en el cas que disposem d'autorització expressa per a això.

En cas de cessió, serà prèviament informat de la mateixa, finalitat i identificació de l'acessionari perquè pugui donar el seu consentiment exprés si fos necessari.

L'Oficina de Farmàcia podrà cedir les seves dades a organismes de control, com l'Agència Espanyola del Medicament o altres organismes de l'Administració Pública i autoritats competents quan es rebi un requeriment legal per part de les autoritats esmentades o en els casos que es consideri necessari en el marc d'un procediment judicial per protegir els drets de l'Oficina de Farmàcia.

L'Oficina de Farmàcia pot proporcionar les seves dades personals a terceres persones, com a proveïdors de serveis. Aquestes terceres persones han de mantenir en tot moment els mateixos nivells de control, seguretat i protecció de les dades personals que manté la oficina de farmàcia.

7. Quins son els seus drets quan ens facilita les seves dades?

En la mesura que estiguin reconeguts en la normativa de protecció de dades aplicable en cada moment, l'Usuari podrà exercir els següents drets en relació amb el tractament de les seves dades:

• Dret d'accés: L'Usuari podrà preguntar a l'Oficina de Farmàcia si està tractant les seves dades i, en cas afirmatiu, accedir-hi.

• Dret de rectificació: L'Usuari podrà sol·licitar la rectificació de les dades si aquests són inexactes, o completar les dades que tinguem incomplets.

• Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades: En el moment en què l'Usuari exerceixi els seus drets de supressió, totes les dades personals vinculats al seu compte, així com la informació i continguts que s'integrin en el seu perfil seran cancel·lats.

• Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: En aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

• Dret a oposar-se al tractament: L'Oficina de Farmàcia deixarà de tractar les dades personals, amb l'excepció que hagin de seguir tractant-se per motius legítims o per a l'exercici o defensa de possibles reclamacions.

• Dret a la portabilitat de les dades: En cas que l'Usuari vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, l'Oficina de Farmàcia li facilitarà el transvasament de les seves dades al nou responsable.

• Dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.

 

Per exercitar els seus drets, fins i tot per dur a terme una reclamació en cas que consideri que l'oficina de farmàcia està tractant de forma inadequada les seves dades, haurà d'enviar una comunicació per escrit a el domicili de l'Oficina de Farmàcia o a l'adreça de correu electrònic farmaciaortopediamprats@gmail.com incloent en ambdós casos fotocòpia del seu D.N.I., N.I.E. o altre document d’identificació equivalent.

Podeu utilitzar els models i formularis sobre els drets referits anteriorment dirigint-se a la pàgina oficial de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/). Si vostè considera que l'oficina de farmàcia està tractant les seves dades personals de forma inadequada, pot dirigir les seves reclamacions davant aquesta Autoritat de Control.

8. Canvis en la Política de Privacitat

Només utilitzarem dades de caràcter personal segons el que estableix la Política de Privacitat que estigui en vigor en el moment en què es recaptin aquestes dades.

L'Oficina de Farmàcia es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privacitat, publicant aquestes modificacions a la web, per la qual cosa es recomana visitar-la cada vegada que s'accedeixi a la mateixa. Si en algun moment vam decidir utilitzar dades personals de manera diferent al que es va declarar en el moment de la seva obtenció, es comunicarà a l'Usuari per correu electrònic, sempre que disposem d'ell mateix. En aquest moment, se li donarà l'opció d'autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que ens hagués facilitat abans de la modificació de la nostra Política de Privacitat.

En cas que qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat fora anul·lada o considerada nul·la, la resta de les condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència, en atenció a la normativa vigent d'aplicació en cada moment.

9. Enllaços a altres llocs web

Al nostre web s'utilitzen o es poden utilitzar hipervincles que permetin un enllaç amb altres pàgines o llocs web. L'Oficina de farmàcia no es responsabilitza del contingut d'aquests llocs web ni són responsables de les polítiques de privacitat dels mateixos. Es recomana tenir en compte i llegir les polítiques de privacitat de tots els llocs web que visiteu. Recordeu que el que s'indica en aquesta política de privacitat només regeix per a les dades que recull i / o tracta l'Oficina de Farmàcia.

10. Legislació aplicable

La privacitat de tota la informació facilitada, tant la facilitada per l'Usuari per mitjà dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals està regulada per la normativa de protecció de dades vigent, en especial, pel RGPD i per la LOPDGDD.

bottom of page